Zajimavosti

Co dělat když nás venku zastihne bouřka
13. 08. 2018
Co dělat když nás venku zastihne bouřka?V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např.staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénua na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu. Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením jepřečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout. Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem). Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka. Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život. Při budování tábořiště je dobré také brát v potaz i nebezpečí úderu blesku – tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést mezi stany kovové dráty apod.
Jak se chovat bezpečně během bouřky
13. 08. 2018
Jak se chovat bezpečně během bouřky? Během bouřky se raději zdržujme v domě s funkčním hromosvodem na suchém místě, dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů a zásuvek. Nezapomeňme zavřít okna a odpojit od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu (tzn. odpojit i anténní přípojku od televize a telefonní linku od modemu počítače, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení).Řešením může být moderní zařízení sloužící k ochraně proti pulsnímu přepětí – tzv. přepěťová ochrana, která chrání nejen proti výbojům blesku, ale obecně proti jakýmkoliv prudkým výkyvům napětí v elektrické síti.Lidé se často domnívají, že když se ukryjí v jakékoliv budově, jsou v bezpečí. Pokud se jedná o budovu, kde není hromosvod nebo je poškozený, hrozí zde velké riziko úderu blesku i následného požáru. V roce 2017 blesk způsobil požár 31 objektů, z čehož 24 objektů bylo bez hromosvodu. Škoda na těchto objektech činila 10 837 000,- Kč. Lidé také často zapomínají na skutečnost, že po úderu blesku je potřeba nechat hromosvodní soustavu znovu zkontrolovat revizním technikem.
Nebezpečí Požárů ? Co to pro nás znamená
01. 08. 2018
DŮLEŽITÁ VÝSTRAHA .Bohužel očekávané se dostavilo. Dbejte prosím následujících pokynů !!Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro Plzeňský kraj, okresy PM, PS, RO od 1. 8. 2018 - 12:00 hodin. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),c) používání pyrotechnických výrobků,d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,h) jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.
Co hasič musí snést u požáru.
24. 07. 2018
My, stejně jako ostatní média, u požárů prezentujeme většinou akční fotky a fotografové se předhánějí v co nejlepších záběrech šlehajících plamenů. Fotky hasičů pak působí spíše roboticky – urostlí muži v kosmických přilbách, hravě likvidující sebevětšího plamenného draka. Ty druhé fotky se většinou neukazují, jsou na nich totiž konkrétní lidé, totálně vyčerpaní, černí od sazí a popela, s dvacetikilovou výstrojí na sobě. Obyčejní muži a kluci, kteří padají únavou. Když pak od zdolaného požáru odcházejí, mají vždy jedno společné, valí se z nich pot a smrdí kouřem.Zatímco my využíváme jakékoli možnosti se zchladit a vzít si na sebe pokud možno lehké oblečení, protože kolem je přece strašných 30 stupňů, hasič to má kapánek těžší. Na nohou má tříkilové boty, oblečený těžký, neprodyšný oblek, zapnutý ke krku a o vyhrnutých rukávech si může nechat jenom zdát. Kolem něj pak není slabých třicet, ale běžně kolem stovky, tedy jako v průměrné sauně, ale samozřejmě na něj občas „dýchne“ proud vzduchu od požáru, který má ještě o pár stovek více. Tenhle závan by vám bez ochrany a dýchacího přístroje již spálil kůži a hlavně popálil plíce, což byste nepřežili.Hasič tedy na zádech nese dalších deset kilo dýchacího přístroje a maska s přilbou dodává další váhu. Pod tím vším se po těle tedy logicky valí proudy potu a hasič musí hodně pít, jinak by padl na dehydrataci, takže se potí ještě o to víc.
Poplachový plán IZS
21. 07. 2018
POPLACHOVÝ PLÁN IZS:územně příslušný poplachový plán je uložen na územně příslušném KOPISsoučástí operativní části havarijního plánu kraje a součástí požárního poplachového plánuobsah poplachového plánu:spojení na základní a ostatní složky IZS;přehled SaP ostatních složek IZS;způsob povolávání a vyrozumívání vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánůzpůsob vyžadování pomoci při provádění ZaLPoprávnění vyžadovat pomocMV vyžaduje pomoc podle Ústředního poplachového plánu prostřednictvím KOPIS GŘ HZSMV vyžaduje zahraniční pomoc ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcíhejtman a starosta ORP vyžadují pomoc podle příslušného poplachového plánu IZS prostřednictvím KOPIS IZS krajehejtman je oprávněn vyžadovat pomoc z příslušného územního celku sousedního státuvelitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek IZS přímo v místě zásahu nebo prostřednictvím KOPIS IZSGŘ HZS ČR zpracovává Ústřední poplachový plán, který slouží při ústřední koordinaci ZaLPobsahuje přehled SaP, které jsou k dispozici efektivnímu nasazení kapacit, tzv. odřadu, k zásahu nejpozději do 24 hjejich nasazení je pro případ rozsáhlé MU, kdy nestačí vlastní kapacity krajů ani mezikrajová pomoc.
Fáze požáru
21. 07. 2018
Fáze požáru:I. fáze - Je časový úsek od vzniku požáru až do počátku intenzivního hoření. Trvá cca 3 až 10 minut a je závislý na druhu hořlavých látek i podmínkách rozvoje požáru. Vzhledem k tomu, že intenzita hoření je ještě poměrně malá, protože požárem je zasažena pouze část hořlavých materiálu, je tato fáze nejvýhodnější pro zahájení hasebních prací. Likvidace bývá jednoduchou záležitostí a škody způsobené požárem jsou minimální.II. fáze - Je časový úsek od počátku intenzivního hoření až do doby, kdy jsou požárem zasaženy všechny hořlavé materiály a konstrukce hořícího objektu. Situace na místě požáru v této fázi již bývá velmi složitá a vyžaduje vysoké nároky na organizaci hasebních prací, zvláště blíží-li se požár k závěru této fáze. Kovové konstrukce ztrácejí pevnost a hrozí akutní nebezpečí jejich zřícení. Je to exponenciální průběh.III. fáze - Je časový úsek, kdy intenzita hoření dosahuje maxima, až do začátku poklesu intenzity hoření. V této fázi bývají narušeny i ostatní nosné prvky a dochází ke zřícení stropu, krovu apod. Zásah jednotek se zaměřuje na ochlazování a ochranu okolních objektu a je na rozhodnutí velitele zásahu, zda bude na hořící objekt prováděn zásah, nebo bude-li vhodnější zasažený objekt nechat zcela vyhořet. To závisí na míře ohrožení okolí, životního prostředí apod. Vlastní zásah na takto zasažený objekt je velmi náročný a obvykle nákladný.IV. fáze - Je časový úsek od počátku snižování intenzity hoření až do úplného vyhoření hořlavých látek. V této fázi již hrozí zříceni vnitřního i obvodového zdiva, komínu, schodišť apod. Činnost jednotek PO se zaměřuje na odkrývání a dohašování ohnisek požáru, pokud velitel zásahu nerozhodl, že na objektu bude prováděna pouze kontrolní dohlídka až do úplného vyhoření.
Hoření a hašení
21. 07. 2018
Hoření a hašení:Hoření Chemicko – oxidační proces, probíhající za vývinu světla, tepla, produktů hoření.potřebuje 3 součásti - hořlavá látka, oxidační činidlo a iniciační zdrojHašeníproces, při kterém se snažíme zpomalit, přerušit chemicko – oxidační proces. Pokud chceme případný požár hasit, musíme jednu z těchto částí vyjmout. Podle toho jaký mají účinek a kterou složku eliminujeme, se hasiva rozdělují.- hlavní požadavky na hašení: levné, účinné, zdraví neškodné1. Ochlazovací účinek- princip je založen na ochlazování pásma hoření, také pásma přípravy a povrchu hořlavé látky (hořlavou látku ochlazujeme pod teplotu vzplanutí)- látka vstupuje do prostoru hoření a odebírá takové množství tepla, že směs hořlavé látky a oxidovadla nemůže být iniciována- hasiva: voda, částečně těžká pěna- použití: požáry tuhých látek- nesmí se používat: požáry nepolárních kapalin (ropa), elektrické zařízení, kovy2. Zřeďovací účinek- princip je založen na zředění hořlavých látek, které vstupují do pásma hoření (uvolněné plyny a páry) látkami nehořlavými- snižuje koncentraci plynu a par- hasiva: oxid uhličitý – CO2 (sněhový), dusík, vodní pára- použití: požáry elektrozařízení, vnitřní prostory, …- nevhodné na volném prostranství3. Izolační efekt- princip je založen na oddělení pásma hoření od hořlavé látky, od pásma přípravy nebo od oxidačního prostředku- hasební látka odděluje hořlavou látku od oxidovadla a nedochází k vytvoření hořlavého souboru- hasiva: pěna, prášek ABC, sypké materiály- použití: požáry hořlavých kapalin4. Antikatalitický efekt = inhibice- princip je založen na chemickém zpomalování procesu hoření (antikatalytické efekt)- hasební látka chemicky reaguje s meziprodukty hoření a zabraňuje vytváření hořlavého souboru, muže na povrchu vytvářet strusku (izolační efekt)- hasiva: prášky, halony- použití: téměř všechny druhy požárů5. Jiný způsob- použití jiných hasiv – mechanické- př. Tlumice, rouška
Co je to vlastně výbuch?
21. 07. 2018
Výbuch = rychlá fyzikálně chemická reakce doprovázená rychlým uvolňováním velkého množství energieRozdělení výbuchu:Fyzikálnívyvolaný změnou fyz. parametru (zvýšení tlaku, tepla, nad nebezpečnou mez výbušnosti)původní jevy: tlaková vlna + záblesk = narušení konstrukcí a techniky, ohrožení života, rozšíření požáru (např. výbuch parních kotlu, tlak. Lahví, nádrží s hor. kapalinami, hor. prachu se vzduchem)Chemickýrychlý proces hoření směsi hor. látky a kyslíku (vzduchu), či jiného oxidovadlanapř. plyny (acetylén, svítiplyn, CO), usazený prach, hořlavé prachy (dřevěný, uhelný, cukerný, ..)Ochrana:používat expozimetry a detekční technikuprovádíme evakuaci, přip. ochlazování nádob hrozící výbuchemnesmíme připustit rozvíření prachusnažit se zamezit přístupu vzduchupři hoření plynu z unikajících armatur plamen nehasíme, z důvodu nashromáždění plynu a možného výbuchu (k tlakovým lahvím přistupujeme z boku, případný výbuch směruje od ventilu a dna)Např. Methanu má DKMV 5% když je koncentrace vetší než 15% (HKMV), tak k výbuchu nedojde, protože ve směsi je málo oxidačního činidla (např .kyslíku).Aceton DKMV - 2% a HKMV - 82%
Protichemické obleky
21. 07. 2018
1. Typ 1 - plynotěsné protichemické oděvy se dělí na tři podskupiny:- typ 1a - „plynotěsný“ protichemický oděv s přívodem dýchatelného vzduchu nezávislým na okolním ovzduší, např. autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem, nošený uvnitř protichemického ochranného oděvu,- typ 1b - „plynotěsný“ protichemický oděv s přívodem dýchatelného vzduchu, např. autonomní dýchací přístroj s tlakovým vzduchem s otevřeným okruhem (popř. autonomní dýchací kyslíkový přístroj s uzavřeným okruhem), nošený na vnější straně protichemického ochranného oděvu,- typ 1c - „plynotěsný“ protichemický oděv s dýchatelným vzduchem vytvářejícím přetlak, např. přívodem vzduchu potrubím (hadicí).2. Typ 2 neplynotěsný protichemický oděv s dýchatelným vzduchem vytvářejícím přetlak uvnitř oděvu.3. Typ 3 kapalinotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu celého těla se spojením nepropustným proti postřiku mezi různými částmi (oděv nepropustný proti kapalinám).4. Typ 4 oděv těsný proti postřiku. Ochranný oděv pro ochranu celého těla se spojením nepropustným proti postřiku ve formě spreje mezi různými částmi oděvu (oděv nepropustný proti postřiku ve formě spreje). Příkladem ochranných oděvů typu 3 a 4 jsou nedělené kombinézy nebo dvoudílné oděvy, s kuklou nebo bez ní; s hledím nebo bez něj, s integrovanými vložkami (ve tvaru punčochy) nebo bez nich, s rukavicemi nebo bez nich.5. Typ 5 prachotěsný oděv. Ochranný oděv pro ochranu proti aerosolům suchých jemných prachu.6. Typ 6 oděv omezeně těsný proti postřiku. Ochranný oděv proti chemikáliím pro omezené použití a omezené opakované použití (lehký postřik, kapalné aerosoly, nízký tlak).
Požárně bezpečnostních zařízení
21. 07. 2018
PBZ – systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení (vyhláška c. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu SPD)Zařízení pro požární signalizaci – elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachová zařízeníZařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu – stabilní nebo polostabilní hasící zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasící systémyZařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru – zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouřeZařízení pro únik osob při požáru – požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízeníZařízení pro zásobování požární vodou – vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubíZařízení pro omezení šíření požáru - požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvoru včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajištující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávkyNáhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozu schopnosti PBZ - zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požáruZOKT – cílené usměrnění toku zplodin hoření vně objektu tak, aby byl minimalizovaný účinek zplodin hoření a tepla na konstrukce případně bylo zabráněno šíření požáru do okolních prostorEPS – slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru samočinné nebo prostřednictvím lidského činitele zrychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru, usnadňují případné provádění protipožární zásahSHZ – samočinné hasicí zařízení – slouží k provedení hasebního zásahu bez přítomnosti lidského činitele v krátké době po vzniku požáru
První středa v měsíci-sirény
13. 07. 2018
Jednotný systém varování a vyrozuměníJednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je souhrn orgánu a institucí, organizačních, technických a provozníchopatření a vazeb mezi nimi a technologií zabezpečujících varování a vyrozumění obyvatelstva.JSVV je tvořen:Systémem selektivního rádiového návěští (SSRN), kterým je zabezpečováno ovládání koncových prvku varování a vyrozuměníKoncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečováno vlastní varování a vyrozumění obyvatelstva - jde rotační sirény, elektronické sirény (schopné signál doplnit informačním sdělením), pagery, místní informační systémy.SSRN je neveřejný, digitální a umožnuje dálkové selektivní ovládání koncových prvku VaV. Je budován na krajskémprincipu a jeho základními prvky jsou:Vysílací infrastruktura – sít základnových stanic pokrývající území rádiovým signálemZadávací terminály a přenosové cesty – požadavky na volání (aktivaci), existují čtyri úrovně zadávacích terminálu, které členíme podle svého umístění do 4 úrovní:1. I. úroveň (celostátní)2. II. úroveň (krajská, řídící)3. III. úroveň (okresní)4. IV. úroveň (další uživatelé)Koncové prvky SSRN – přijímače, které realizují požadavky obsažené ve volání. Každý je jednoznačně identifikován svou adresou.
První pomoc : TONUTÍ
12. 07. 2018
Tonutí:Vytáhni tonoucího z vody, a pokud není při vědomí, zahaj resuscitaci záklonem hlavy a 2 vdechy (uvolní dýchací svaly a otevřou dýchací cesty). Při resuscitaci očekávej zvracení. Pokud oběť není při vědomí, ale bezpečně dýchá, přetoč ji do stabilizované polohy.* Pozor na poranění páteře při skocích do vody* Pozor na podchlazení* Vždy do nemocnice – riziko otoku plic nebo zápalu plic.pokud není zachránce proškolen v provádění ventilace (dýchání z plic do plic, použitím pomůcek) provádí pouze nepřerušovanou masážpokud je zachránce proškolen v provádění řízené ventilace, může střídat stlačení hrudníku a vdechy v poměru 30:2 dospělí postižení a (u novorozence 3:1)nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudní koš do hloubky 4-5 cm u dětí přiměřeně méněfrekvence stlačování cca 100x za minutu dospělí postižení a děti cca 120 za min.
Ttrochu ze zdravovědy - fyzikální vyšetření
12. 07. 2018
vyšetřovat pacienta pomocí fyzikálních vyšetření.Tak začnem definicí: Fyzikální vyšetření je vyšetření pacienta hasičem/záchranářem jen pomocí vlastních smyslů a jednoduchých pomůcek. Zdravotník by měl systematicky vyšetřit jednotlivé orgánové systémy a zaznamenávat přítomnost i nepřítomnost specifických příznaků.TECHNIKY:- Pohled (Aspekce)-Poslech (Auskultace)-Poklep (Perkuze)- Prohmat (Palpace)- Důležitou informaci však může přinášet i jiný smysl, např. čich. Během vyšetření musí pacient sdělovat své pocity. Klidová bolest v některé oblasti je stejně důležitá jako její charakter a změny v průběhu vyšetřen.NA CO KOUKÁME: Hodnotí se celkový vzhled pacienta, držení těla a charakter chůze.Pokud pacient trpí bolestmi, je důležitým údajem jejich charakter a změny v závislosti na poloze nemocného. V případě, že jde o nepohyblivého pacienta, je důležité zjistit, zda leží na lůžku pasivně, nebo zda je schopen udržet určitou polohu. Orientačně se hodnotí i psychické vlastnosti a poruchy nemocného, např. orientace místem, časem a osobou, výrazně agresivní nebo depresivní chování nebo poruchy intelektu. - Aspekce:Pohledem se hodnotí celková konfigurace vyšetřované oblasti, její barevné změny, charakter ochlupení, přítomnost jizev a výrůstků, oděrek... - Auskultace: pro nás jako pro hasiče nejčastěji různé dechové fenomeny: chrčení, sípání, hvídání... ale také reakce na bolestivé podněty.- Perkuze: jen prozkušenné záchranáře- Palpace: Palpací se vyšetřují prakticky všechny části těla. Hodnotí se konzistence, napětí a bolestivost palpované krajiny.VŽDY SE JDE OD HLAVY AŽ PO DOLNÍ KONČETINY!!!
První pomoc : RESUCITACE
12. 07. 2018
RESUCITACE (KPR). - DEFINICE: První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem, či náhlou poruchou zdraví- KDY JI ZAHÁJÍME:Stav, při němž přežití bez poskytnutí neodkladné péče není zaručeno a náhlá smrt je vysoce pravděpodobná ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ FUNKCE:1. Vědomí 2. Dýchání3. OběhKDY JÍ MŮŽEME UKONČIT?• Obnova spontánního oběhu a ventilace• Nevede-li resuscitační úsilí k obnově vitálních funkcí při vyčerpání všech dostupných možností• Při vyčerpání zachránce do té míry, že nemůže v resuscitačním úsilí pokračovat• Pokud pokračování KPR může ohrozit život zachránce nebo ostatních občanů (toxické prostředí a podobně)• Ukončení KPR při neúspěchu je kompetencí výhradně lékaře.TROCHA PARAGRAFŮ:Trestní zákon č. 140/1961 Sb. § 207• (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.• (2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.• §208Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.- KPR DOSPĚLÝ:1. Zhodnocení stavu vědomí2. Zavolání o pomoc z okolí3. Kontrola průchodnosti dýchacích cest4. Kontrola dostatečného spontánního dýchání5. Nedýchá-li – aktivace ZZS (puls nehledáme)6. Zahájit zevní masáž srdeční: střed hrudní kosti, 100/min, 4-5 cm hluboko7. Přidat umělou plicní ventilaci (30 stlač:2 dechům)8. Pokračovat do předání ZZS- MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VČASNÁ POMOC MŮŽE ZACHRÁNIT NEJEDEN ŽIVOT. POKUD SI NEVÍTE RADY NA LINCE 155 VŽDY EXISTUJE SESTRA A POMOCÍ TANR (TELEFONICKY ASISTOVANÉ RESUCITACE) VÁS BUDE NAVÁDĚT JAK MŮŽETE POSTIŽENÉMU POMOCI. A NEPOSKYTNUTÍ POMOCI SE TRESTÁ.více pro zájemce http://www.resuscitace.cz
První pomoc :ÚRAZ LEKTRICKÝM PROUDEM
12. 07. 2018
ÚRAZY LEKTRICKÝM PROUDEM.- VZNIK:Přímé spojení těla se dvěma body, mezi kterými existuje elektrické napětí- STATISTIKA:80% úrazů nízkým napětím (1000 V), jen 3% z nich končí smrtí,20%vysokým napětím ( 30% z nich jsou smrtelné)NA ČEM ZÁVISÍ ROZSAH ÚRAZU:• Velikosti proudu, který prošel tělem(<0,5mA se neprojeví, 15 – 25mA – svalová kontrakce)• Napětí ...• Odpor v místě vstupu (suchá kůže 10 - 20 tis Ohm)• Druh proudu (stejnosměrný, střídavý)• Tkáních, které byly proudem zasaženy (kůže, svaly, srdce, kosti)ÚRAZY NÍZKÝM NAPĚTÍM: • do 1 000 V• dominují elektrické škody: arytmie,stahy svalstva, obrny dechového centra• Typicky - úrazy v domácnostiÚRAZY VYSOKÝM NAPĚTÍM:• nad 1 000 V• dominují tepelnéškody, popáleninyPŘÁZNAKY:• „Nalepení“ na zdroj elektrického proudu• Porucha vědomí• Poruchy srdečního rytmu (až zástava - ideálně použít AED)• Zástava dýchání• PopáleninyDALŠÍ POSTIŽENÍ:• pád oběti• zlomeniny• vzplanutí oděvuPNP:(bezpečnost v místě nehody, vypnout proud, vyhnout se vlhkým místům, ú pádu drátů el. vedení je bezpečná vzdálenost stejná jako výška sloupů ze, kterých vedení spadlo)• odtáhnout postiženého na bezpečné místo• co nejdříve zahájit KPR (i bez pomůcek ale ideální AED)• důraz na časnou defibrilaci (AED)• oxygenace (podání kyslíku)• sterilní krytí event. popálenin• transport do zdravotnického zařízení (VŽDY I KDYŽ SE ZDÁ PACIENT BEZ OBTÍŽÍ PORUCHA SRDEČNÍHO RYTMU SE MŮŽE PROJEVIT AŽ PO NĚKOLIKA HODINÁCH)
První pomoc : POLYTRAUMATA
12. 07. 2018
POLYTRAUMATA.- Pojmem polytrauma (z řečtiny mnohočetné poranění) označujeme současné závažné poranění několika systémů a tělesných dutin (hlavy, hrudníku, břicha, pánve nebo končetin), které vede k bezprostřednímu ohrožení základních životních funkcí (tj. dýchání, oběhu a vědomí).- VYŠETŘENÍ: • posouzení stavu vědomí podle reakce na oslovení a mechanické podněty•posouzení stavu dýchání pohledem, event. poslechem (při zjištění poruchy ihned příslušná opatření)• posouzení stavu krevního oběhu podle zbarvení kůže i sliznic, pohmatu pulzu na velkých tepnách, rychlosti obnovení kapilárního prokrvení po zatlačení na nehtové lůžko (při známkách šoku okamžitá protišoková opatření viz. kapitola škok)•posouzení jednotlivých závažných poranění (pokud možno po rozstřižení částí oděvu, především na hrudníku a břiše): - viditelné krvácení- stupeň poruchy vědomí, velikost a reakce zornic (nitrolební poranění) - obranné pohyby na bolestivé podněty na končetinách (poranění míchy) - známky zhmoždění, bolest a krepitace při zatlačení na hrudník (hrudní poranění )- známky zhmoždění, bolest a napětí při tlaku na břišní stěnu (břišní poranění ) - osové postavení končetin a hybnost velkých kloubů (zlomeniny, vykloubení )PNP:- zástava krvácení protišoková autotransfuzní poloha- znehybnění na vakuové matraci- trvalé sledování vědomí, dýchání a oběhu- okamžité předání ZZS - transport do nemocničního zařízení(zvažovat i letecký transport)
první pomoc : Omrzliny
12. 07. 2018
Omrzliny DEFINICE: Ohraničené lokální poškození jednorázovým intenzivním působením chladu + nízké vlhkosti vzduchu• DĚLENÍ: - 1.st. : porušené prokrvení kůže, šedavé zbarvení, ztráta citlivosti, pálivá bolest- 2.st.: tvorby puchýřů a zčervenání, bolest- 3.st.: nejprve prokrvácení kůže, pak modročerné nekrózy...- 4. st.: úplné zledovatění, odlomení tkáně....• PNP- Pomalé ohřívání postižených částí těla teplem vlastního těla nebo vodní lázní- Transport do teplého prostředí- Vyhnout se mechanické traumatizaci- Sterilní , suché a měkké krytí- Ochrana před dalším ochlazením- Odtsranit prstýnky, náramky, řetízky..
První pomoc : Termická poranění - podchlazení
12. 07. 2018
První pomoci pokračuji v termických poraněních a akutních stavech. Dnes podkapitola PODCHLAZENÍ.- Definice = teplota tělesného jádra menší než 35 stupňů C- Dělení: Indukovaná (v ránci léčby pod dohledem lékaře), Náhodná-Příčiny: Nedostatečné oblečení, hypoglykemie, užití tlumivých látek, trauma...Podchlazení - DŮSLEDKY:• Oběhové ústrojí :poruchy srdečního rytmu, při teplotě < 28 stupňů C fibrilace komor, < 20 stupňů C - zástava•Dechové ústrojí: při teplotě < 24 stupňů Czástava dechu• Metabolismus: 35 -30 stupňůC – třesavka• Centrální Nervová Soustava (CNS): ztráta vědomí přiteplotě < 30 stupňů CTERAPIE/ PNP:• Prevence dalších ztrát tepla• Zahřívání:- pasivní externí- aktivní externí- aktivní zahřívání jádra• KPR s předchozím ohřátím•transport do zdravotnického zařízení
První pomoc :Termická poranění - Popáleniny
12. 07. 2018
Termická poranění a akutní stavy související s působením chladu či tepla.. První částí jsou POPÁLENINY: - cca 5% všech úrazů-nejčastěji postiženy děti do 3 let-dále postiženi hlavně mladí (18 – 30 let), ale i senioři-muži vs. ženy: 8:1- kůže toleruje teplotu do 40 stupňů C-destrukce tkání nastupuje při teplotách > 45stupňůC–54stupňů CURČENÍ ROZSAHU POPÁLENIN:- Wallaceho pravidlo devíti- velikost dlaně s prsty = 1% povrchuPŘÍMÉ OHROŽENÍ ŽIVOTA-Děti do 2 let nad 15% TP- Děti 2 – 10 let nad 20% TP- Děti 10 – 15 let nad 30% TP-Dospělínad 40% TPDĚLENÍ DLE HLOUBKY: - I.stupeň: zarudnutí• postihuje pouze epidermis• bolest, hyperemie• hojí se v průběhu dnů, bez jizev- II.stupeň – puchýře, buly•Postihují dermis v různé hloubce• IIa se zhojí do dvou týdnů jen s min změnami• IIb hojení delší, již s tvorbou jizev- III.stupně – nekróza• zničení všech vrstev kůže, nekróza zasahuje i do podkoží• neschopny spontánního hojení ze spodiny• řešeny chirurgicky - IV. stupeň – zuhelnatění• kompletní zničení kůže, podkoží a dalších hlubokých struktur (nervů, cév, svalů...)• ošetřitelné jen chirurgicky, často amputací postižených končetinTECHNICKÁ POMOC:- Vyproštění postiženého, odstranění hořícího oděvu, odpojení od elektrického proudu, dopravení na bezpečné místo, sundání řetízků, prstýnků, náramků...PNP: -Sterilní krytí postižených ploch (Waterjel)- Místní chlazení jen u popálenin do 15% a II.st.- Udržení tepla pacienta (deka, izotermická fólie)- Transport vleže na místo definitivního ošetření (nejlépe ZZS)
První pomoc : CO TO JE ŠOK
12. 07. 2018
CO TO JE ŠOK : nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku ve tkáni.DRUHY ŠOKU: Kardiogenní (problémy se srdcem) , Hypovolemický (ztáta tekutin, krve), Obstrukční (mechanická překážka v krevním řečišti), Distribuční (zvýšená prostupnost cévních stěn např. alergická reakce, předávkování léky..)STÁDIA ŠOKU:1) Fáze kompenzace Vědomí nezměněno/lehký neklid- Normální/lehce snížený TK- Tachykardie-Studená, vlhká kůže- Snížený CŽK-Pocit žízně2) Fáze dekompenzace- Apatie, somnolence až ztráta vědomí-Šedá až mramorovaná pokožka- tachykardie - nad 120/min- Výrazný pokles /neměřitelný TK- Měkký špatně plněný tep -Pokles periferní teploty.3 Fáze ireverzibilní- změny uvnitř těla vedou k buňěčné smrti, dochází ke smrti pacienta.Terapie v PNP:Obnovení dodávky O2 do tkání, Odstranění vyvolávající příčiny šoku ale samozřejmě platí zásady z klaciské první pomoci 5T: Ticho, Teplo, Tišení bolesti, Tekutiny (ale pouze ZZS do žíly), Transport. a dále také protiškoková poloha kdy pacient leží na zádech a nohy má zvedlé v úhlu 45stupňú .