Zajimavosti

Dopravní nehody
12. 07. 2018
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. (dle § 47 odst. 1 zákona c. 361/2000 Sb.) Dopravní nehoda (DN)Činnosti spojení s odstraňováním následku kolize dopravních prostředku. Dělení:silniční – všechny silnice, dálnice, (mimo hromadné DN)silniční hromadné – více než 4 vozidla anebo prostředek hromadné přepravy osob,železniční – na železnici, včetně metra a vleček,letecká – prostředek letecké přepravy, včetně bezmotorových,ostatní – polní a lesní cesty, ...Po příjezdu na místo zásahu ustavit vhodně techniku, zvláště s ohledem na zajištění bezpečnosti zasahujících před následky silničního provozu. Vhodným řešením je tzv. „nárazníkové“ postavení, kdy požární vozidla oddělují místo zásahu od okolního provozu a tím chrání zasahující.Nezbytná bezpečnostní opatření:1. zvýraznění místa zásahu pomocí všech dostupných prostředků, zejména zvláštních výstražných zařízení, varovnýchsvětel, výstražných oranžových blikajících světel na zádi vozidel, přenosné zábrany a kužely, vytyčovací pásky, výstražné trojúhelníky, blikající světelné puky2. zvýraznění a zajištění vyšší bezpečnosti zasahujících reflexními vestami hasičů, kteří usměrňují silniční provoz, ostatní hasiči v zásahových oděvech pro hasiče 2 reflexní vestu mít nemusí; pohyb a vstup zasahujících do prostoru s probíhající dopravou omezit na minimum,3. zajištění místa nehody, řízení nebo odklon dopravy apod. provede Policie ČR ve spolupráci s vlastníkem komunikace.Průzkumem u DN zjišťujeme:1. počet a druh havarovaných vozidel,2. možnost ohrožení převáženým nákladem, možnost vzniku požáru havarovaných vozidel nebo jejich nákladu,3. počet a polohu zraněných osob na místě nehody a v okolí, včetně odhadu jejich poranění,4. ohrožení převážených zvířat a životního prostředí,5. nestabilitu havarovaných vozidel,6. možný únik pohonných hmot a provozních kapalin nebo nebezpečí vyplývající z pohonu vozidel (benzin, LPG,elektrický proud),7. potřebu nasazení speciální vyprošťovací techniky a prostředku.Protipožární opatření:1. odpojení akumulátoru,2. vyloučení přítomnosti možných iniciačních zdrojů (otevřený oheň, kuřáci),3. přípravě na případný požární zásah (trojnásobná PO = zavodněný útočný proud, přenosný hasicí přístroj práškový,pěnotvorný nástavec).Součinnost složek IZS na místě:1. odstranění překážky silničního provozu, zajištění sjízdnosti komunikace (i očištění komunikace), opravě dopravníhozařízení (vlastník nebo správce komunikace),2. poskytnutí zdravotnické pomoci zraněným (zdravotnická záchranná služba),3. zabezpečení zraněných zvířat (orgán veterinární správy),4. regulace dopravy nebo uzavření komunikace (Policie ČR),5. havarijní znečištění podzemních a povrchových vod (vodoprávní úřad, správce vodního toku, původce havárie),6. péče o oběti a jejich majetek (obec, asistenční služby působící v dopravě).
Rádiové spojení na místě zásahu
07. 07. 2018
Rádiová síť v místě zásahu je zřizována velitelem zásahu (příp. náčelníkem štábu), je  tvořena  přenosnými  a  vozidlovými  RDST  v místě zásahu  a  může  být doplněna RDST mobilního spojovacího uzlu. Řídící RDST je RDST velitele zásahu (náčelníka štábu). Při zásahu je velitel zásahu povinen udržovat spojení s jemu podřízenými hasiči nebo veliteli jednotek. Provoz je veden na kmitočtu  „K“ a  v případě potřeby  na  kmitočtu  „N“.  Používají  se  otevřené  volací značky. Rozhodne-li  se  velitel  zásahu  organizovat  úseky  či sektory,  je  jeho  rádiové  spojení organizováno: s KOPIS  na  územním  nebo  převaděčovém  kmitočtu, v případě sítě PEGAS,  je spojení  vedeno pomocí SCC a celostátního propojovacího kmitočtu, v rádiové síti velitele zásahu pro řízení velitelů úseků či sektorů, v rádiových sítích velitelů úseků či sektorů. Je-li velitelem zásahu organizován štáb, zřizuje velitel zásahu dle potřeby funkci člena štábu pro spojení, který dle pokynů náčelníka štábu organizuje rádiové spojení: v rádiové síti náčelníka štábu na kmitočtu „I“, s volací značkou "štáb", V  rádiové  síti  náčelníka  štábu  pracuje  RDST  náčelníka  štábu  s  volací  značkou "náčelník  štábu"  jako  řídící  RDST této  sítě.  Do  této  rádiové  sítě vstupují  podle potřeby  RDST  velitele  zásahu,  velitelů úseků,  velitelů sektorů,  členů štábu a RDST pracující v rámci IZS. Při zřízení rádiové sítě náčelníka štábu mohou komunikovat s KOPIS jen RDST této sítě a RDST velitele  zásahu, příp. RDST které k tomu velitel zásahu určil. Při dojezdu jednotky PO na místo zásahu, kde je již zřízena rádiová síť velitele zásahu, se tato jednotka PO hlásí veliteli zásahu na kmitočtu „K“. V případě zřízení rádiová sítě náčelníka štábu, se tato jednotka PO hlásí na kmitočtu „I“.
Rádiové spojeni
07. 07. 2018
(ZÁKLAD):Volací značka:- Dle povolení nebo dokladu – nejpoužívanější- Stálá volací značka – ředitel, 060 řídící důstojník- Otevřená – v radiových sítích zřizovaných na MZ, strojník, velitel úseku- Oběžníková – „všem, všem, všem“ – hromadné sdělení – řídící rdst Jednoznačný identifikační prvek, každá RDST má své dané písmeno (dle kraje). PLI. , prefix a a index – PLI 101Velitel zásahu určuje jakou volací značku bude používat. Navazování spojení: 1. PAA 141 zde PAA 100, mám pro vás zprávu, příjem. ..Zkoušky spojení – při přebírání směny, výměna směn. Komunikace RDST v tísni – „pomoc, pomoc, pomoc – odpovídá KOPIS
Orgány krizového řízení
07. 07. 2018
-s  celostátní působností : vláda ČR, ministerstva (vnitra, zdravotnictví a dopravy)a ostatní správní úřady, Česká národní banka - s územní působností : orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, orgány obce s rozšířenou působností a orgány obceOrgány krizového řízení v kraji:orgány kraje a další orgány s působností na území krajeHejtman Krajský úřad Hasičský záchranný sbor krajePolicie ČRorgány obcíobecní úřad obce s rozšířenou působnostístarosta obce s rozšířenou působnostíobecní úřadstarosta obcebezpečnostní rady - bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.bezpečnostní rada kraje (10 členů jmenovaných hejtmanem) hejtman = předseda BRnáměstek hejtmanaŘeditelé PČR.Ředitel HZS.Příslušník AČRŘeditel ZZSZaměstnanec kraje - TAJEMNÍK! bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (8 členů jmenovaných starostou)Bezpečnostní rada kraje projednává a posuzuje přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení, krizový plán kraje, havarijní plán kraje, vnější havarijní plány, připravenost složek IZS v kraji, návrh ročního plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení, návrh ročního plánu kontrol v rámci prověřování krizové připravenosti (ORP, obcí, právnických i podnikajících fyzických osob).Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje obdobné dokumenty v rámci své územní působnosti. Krizové štáby:krizový štáb krajekrizový štáb obce s rozšířenou působnostíKrizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností je svoláván operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.Členy krizového štábu kraje nebo obce jsou členové příslušné bezpečnostní rady a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu.Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou tajemník krizového štábu, pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu určené obce, zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.  Starosta obce:zřizuje KŠ obce, zajištuje provedení krizových opatřeníStarosta obce (v době KS)Zabezpečuje varování a informování osobNařizuje a organizuje evakuaci osobOrganizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obcePlní úkoly a opatření stanovené starostou ORP a orgány KŘ a uvedené v KP ORPPokud starosta neplní v době KS úkoly stanovené zákonem (240), může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého jmenuje.Máme bezpečnostní radu státu, krajů a ORP. Krizový štábKrajeORPObcePaPF osobMinisterstev a ústředních správních úřadůOstatních správních orgánů
Co je to Usar
07. 07. 2018
- USAR je zkratka názvu Urban Search and Rescue, který označuje vyhledávání a záchranu osob v obydlených oblastech.- Předurčení USAR odřaduHlavním úkolem USAR odřadu je vyhledání (zjištění polohy), vyproštěnía prvotní ošetření (stabilizace) osob uvězněných v sutinách objektů, zřícených následkem přírodních katastrof, nehod či úmyslného jednání. USAR odřad je způsobilý k vyhledávání s pomocí vyhledávacích psů a elektronických vyhledávacích prostředků, k vyzvednutí těžkých nákladů, k pronikání ocelovými, železobetonovými i dřevěnými konstrukcemi, k záchraně s využitím lanové techniky, ke stavbě vzpěr či k detekci nebezpečných látek. Cílem USAR operací je zachránit co největší počet lidí v co nejkratším čase a zároveň minimalizovat riziko pro záchranáře- Druhy USAR odřadůLehké USAR odřady – předpokládané využití je na národní úrovni.Střední USAR odřady – provádějí práce na jednom místě nepřetržitě 24 hodin denně pod dobu až 7 dnů.Těžké USAR odřady – pracují současně na dvou různých místech nepřetržitě 24 hodin denně po dobu až 10 dnů.
Plošné pokrytí
07. 07. 2018
Plošném pokrytí:vychází z nebezpečí vzniku MU v katastrálních územíchplošné pokrytí = systém vytváření JPO, který je určen pro likvidaci požárů a záchranné práce na celém území ČRjak se řeší plošné pokrytířeší se pro dané katastrální územícharakter územípočet obyvatelstatistika výjezdůna základě výše zmíněného se vypočítává celkové kritériummetoda určeníKc = Ko + Kui + KzKo = kritérium počtu obyvatelKui = kritérium charakteru územíKz = kritérium zásahůKc = kritérium celkovéstupně nebezpečí:I. st. nejvíce nebezpečný (velké podniky, historické budovy)II. st. středně nebezpečný (větší města, sídliště, hotely)III. st. nebezpečný (malé obce do 4 000 obyvatel, farmy)IV. málo nebezpečný (samoty, lesy, málo osídlené území)
Co která zkratka znamená
07. 07. 2018
AED či defibrilátor - Automatizovaný externí defibrilátor.AKU - Akumulátorová baterie.ALARM - Požární poplach pro JPO (buď pomocí koncových prvků .vyrozumívání nebo MT).BUS - Autobus.B - Hasičská hadice s průměrem 75 mm.C - Hasičská hadice s průměrem 52 mm.ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí.D - Hasičská hadice s průměrem 25 mm.DN - Dopravní nehoda.EPS - Elektronická požární signalizace.H - Hydrant.HUP - Hlavní uzávěr plynu.HUV - Hlavní uzávěr vody.HVZ - Hydraulické vyprošťovací zařízení.HZS - Hasičský záchranný sbor.HZSp - HZS podniku.IDP či DT - Izolační dýchací přístroj (vzduchový i kyslíkový).IZS - Integrovaný záchranný systém.JHP - Jednoduché hasební prostředky.JPO - Jednotka požární ochrany.LS PČR - Letecká služba Policie ČR.LZS - Letecká záchranná služba.MOTO - Motocykl.MP - Městská (obecní) policie.MPK či MPR - Motorová pila kotoučová (rozbrušovací).MPŘ - Motorová pila řetězová.MT - Mobilní telefon.MZP - Motorová záchranářská pila.NA - Nákladní automobil.NL - Nebezpečná látka.OA - Osobní automobil.ORP - Obec s rozšířenou působností.P - Požár.PC - Prověřovací cvičení.PČR - Policie České republiky.PHM - Pohonné hmoty.PHP - Přenosný hasicí přístroj.PIP - Posttraumatická intervenční péče.PK - Provozní kapaliny.PPO - Protipožární opatření.PS - Požární stanice.RD - Rodinný dům.SaP - Síly a prostředky.SDH - Sbor dobrovolných hasičů.SDHp - Sbor dobrovolných hasičů podniku.SSÚD - Středisko správy a údržby dálnic..SÚS - Správa a údržba silnic.SŽDC - Správa železniční dopravní cesty.TC - Taktické cvičení.TM - Tiskový mluvčí.TRAM - Tramvaj.TROL - Trolejbus.ÚO - Územní odbor.VHJ - Vojenská hasičská jednotka.VTP či vysokotlak - Vysokotlaký proud.VZS - Vodní záchranná služba Českého červeného kříže.X - Křižovatka.ZPP - Zjišťování příčin požárů.ZZS - Zdravotnická záchranná služba.ŽP, Odbor ŽP, pracovník ŽP - Odbor životního prostředí (na úrovni ORP)
Na co vše vlastně hasiči vyjíždí ?
07. 07. 2018
- z. č. 239/2000 Sb. o IZS Mimořádná událost (MU) - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,MU z hlediska požární ochrany .1) Požár: každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 2) Dopravní nehoda: Činnosti spojení s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Dělení:a) silniční – všechny silnice, dálnice, …b) silniční hromadné – více než 5 vozidel anebo prostředek hromadné přepravy osob,c) železniční – na železnici včetně metra,d) letecká – prostředek letecké přepravy, včetně bezmotorových,e)ostatní – polní a lesní cesty, …3) Živelná pohroma: Zásah spojený s likvidací následků škodlivého působení sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují zdraví, životy, majetek nebo životní prostředí.4) Úniky nebezpečných látek: Zásah spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů – únik plynu, aerosolu, únik kapalin, únik ropného produktu.Zásah k omezení nebo snížení rizika.5)Technické havárie: Zásah k odstranění nebezpečí a nebezpečných stavů.technická havárie – odstranění nebezpečí velkého rozsahu či značných následků,technologická pomoc – odstranění nebezpečí v technologiích provozu závodů, náhrada havarovaného chlazení,technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický provoz závodů, vyproštění osob z výtahů, nouzové otevření bytu, odstranění překážek z komunikací.6) Radiační havárie: Zásah spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek a ionizujícího záření.7) Plané poplachy: Činnost jednotky v důsledku ohlášení MU, která se nepotvrdila
Motorkáři jsou zpět na silnicích
07. 07. 2018
Motorkáři se stále častěji objevují na našich silnicích, respektujme se navzájem! Co často dělají špatně řidiči osobních aut?-Dívají se zběžně – čekají stejně velký stroj. Platí při pohledu přímo i za použití zpětných zrcátek.-Motorky podceňují. Neuvědomují si, že ty mají vysokou schopnost akcelerace a přiblíží se často rychleji, než řidič auta odhaduje.-Dostatečně nepředvídají a nečekají jízdu motorky.Jaké jsou nejčastější chyby motorkářů?-Slepá víra ve vlastní přednost. Ta může být zrádná, protože útlá silueta motorky se dá snadno přehlédnout. Nikdy proto nesázejte na to, že máte přednost, a před křižovatkami buďte vždy připraveni brzdit.-Vysoká rychlost.-Neopatrné předjíždění. Srážky pak hrozí zejména v kolonách, kde je velká pravděpodobnost, že řidič auta nečekaně vyjede z řady.-Příliš malý odstup. Spousta motorkářů má tendenci špatně odhadnout svou brzdnou dráhu. Ta je (i v ideálních podmínkách) o 15% delší než brzdná dráha osobních vozidel. Motorkáři by si proto měli držet větší odstup než řidiči aut!-Přecenění svých schopností. Velká část motorkářů vyjíždí na silnici jen občas, přes zimu navíc vůbec.-Nedostatečná praxe a v souvislostí s ní přecenění svých řidičských schopností je častou příčinou nehod.
Záchranná ulička
07. 07. 2018
Po dvanácti letech zákonného zavedení tzv. záchranné uličky na víceproudých komunikacích míří v roce 2018 do Sněmovny pozměňovací návrh, který upraví pravidla, kterými se ulička tvoří.Doposud totiž zákon v České republice odporoval okolním státům – ulička se tvořila mezi pravým jízdním pruhem a ostatními, zatímco ve zbytku Evropy mezi levým a ostatními.Aktuální stav: Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích.Nový stav: Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem.Změna by mohla vstoupit v platnost již na podzim. Zásadní výhodou bude především sjednocení pravidel s okolními státy, což uleví nejen zahraničním řidičům, ale také naopak těm našim při jízdě v zahraničí.Samotný „akt“ tvorby záchranné uličky, která musí vzniknout už při vzniku kolony nebo při pomalé souběžné jízdě, však bude stále záviset na osvětě a chování účastníků silničního provozu.
Rozdělení JPO
07. 07. 2018
rozdělení JPO (jednotek požární ochrany). JPO I – jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO, u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla do 20 minut jízdy.JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 5 minut, územní působnost zpravidla do 10+ minut jízdy.JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 5 minut, územní působnost zpravidla do 10+ minut jízdy.JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy.JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3)a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost zpravidla do 10 minut . JPO IV– jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla vrámci podniku, popřípadě do 20 minut jízdy.JPO V/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost v rámci katastru obce.JPO V/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost v rámci katastru obce.JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu do 10 minut, územní působnost vrámci podniku.Nezařazené – jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.
Vypalování trávy.
07. 07. 2018
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.V loňském roce vyjížděli hasiči v Plzeňském kraji k 106 požárům travních porostů.Od 1.1. do 11.4. 2018 to bylo 28 požárů travních porostů z čehož 18 bylo za poslední měsíc 11.3. -11.4. 2018Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možnéKontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.Hlášení pálení na HZS Pk:Provádí se elektronicky přes formulář na http://paleni.hzspk.cz/Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!Pravidla pro pálení biologického materiálu:velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Co dělat v případě automobilové nehody.
07. 07. 2018
Co nejdříve označte viditelně místo dopravní nehody (výstražný trojúhelník, zapnutí varovných světel).Chráníte tak zejména sami sebe, ale i ostatni .Oblečte si reflexní vestu.Přivolejte pomoc. Tísňová linka záchranné služby – 155, hasiči – 150, policie – 158, nebo centrální číslo 112.Při komunikaci s dispečerem mluvte klidně a srozumitelně, uveďte:- jméno a příjmení,- popište co nejpřesněji místo, kde se nacházíte (silnice z X do Y + jméno nejbližší obce, kterou víte, kilometrovník, pokud nevíte přesné místo, tak alespoň orientační záchytné body v krajině (silo, kostel, železnice, skály, apod.). Ve městě uveďte jméno ulice a číslo domu v blízkosti.- Formulujte, co se stalo: dopravní nehoda vozidla se zraněním nebo srážka dvou vozidel atp.,- celkový počet zúčastněných osob, počet zraněných s přibližným rozlišením zranění (vážně zranění), např. 5 osob celkem, 2 vážně zranění,- odpovězte co nejpřesněji na další otázky dispečera a řiďte se jeho pokyny.Poskytněte základní první pomoc zraněným osobám, jako první se snažte zajistit základní životní funkce (krevní oběh, dýchání, vědomí) – využijte lékárničku. - tepenné krvácení zastavte přímým tlakem ruky/prstů na ráně, tlakovým obvazem, případně zaškrcením nad ránou směrem k srdci,Pokuste se vyprostit zaklíněné osoby z vraku vozidla. Pokud to není bezpodmínečně nutné k zajištění bezpečnosti (např. hrozba požáru), nehýbejte s osobami s podezřením na zranění páteře.Do příjezdu záchranných složek oživujte zraněné, s ostatními se snažte komunikovat, aby neupadli do šoku.
Co dělat v případě požáru
07. 07. 2018
V případě vzniku požáru.Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou.Pokuste se jej uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod.Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním („hoří“) vyhledejte únikovou cestu.Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení).Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 – v obou případech se dovoláte k hasičům.Při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.).Operátor vám může podat základní informace „co dělat“ .Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání toxických zplodin hoření).Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace.